Velkommen til kollektivkampanjens hjemmeside. Kollektivkampanjen er et samarbeid mellom en rekke fag- og transportforbund. Med mer enn 420.000 medlemmer i ryggen jobber vi for å belyse det vi mener er en urovekkende situasjonen for kollektivtransport og klimagassutslipp i Norge.

CO2: et moderne og selvpåført problem

Uansett side man befinner seg på når det kommer til de massive klimaendringene verden har vært vitne til de siste 30 årene, kommer man ikke unna det faktum at CO2 utslipp har økt enormt i samme periode. Denne lille kloden vi kaller hjem har gjennomgått enorme endringer de siste tiårene og vi kan ikke stikke under en stol at vi mennesker i stor grad har skylden. Kollektivkampanjen er ikke en miljøorganisasjon, vi har heller ikke til hensikt å late som vi har alle svarene, men vi har et brennende ønske om å belyse den situasjonen vi befinner oss i og hva vi mener kan gjøres for å forbedre miljøet vi alle deler. Vi vet at det er stor uenighet blant det norske folk hva gjelder klimaendringer som økt havtemperatur, reduksjon av polene o.l. Vi skal ikke ta for oss disse problemene, det overlater vi til verdens forskere. Det vi ønsker å sette fokus på er situasjonen i våre byer. Problemene med økt forurensning og økte utslipp av CO2 i våre byer er et problem ingen av oss kan overse. Vi kan ikke skjule oss bak at klimaet går i sykluser og at dette er bare en ny syklus i klodens utvikling. Antall personer som opplever problemer som luftveisinfeksjoner og andre sykdommer som er direkte relatert til lav luftkvalitet øker og antall mennesker som dør hvert år grunnet slike sykdommer har økt hvert år siden 1960. Tall fra Folkehelseinstituttet anslår at hvert år dør mer enn 9.000 mennesker i Norge for tidlig grunnet luftforurensning i våre større byer. Tenk litt på det tallet, 9.000 mennesker hvert år. Det betyr at hver dag året rundt er det 25 mennesker i Norge som dør for tidlig fordi vi føler at bil er den eneste transportmuligheten vi har.

Nå er selvsagt ikke forurensing fra bil det eneste problemet, men privat biltrafikk er den absolutt største kilden til denne typen forurensningen og den øker hvert år! Siden 1960 har den private biltrafikken i Norge økt med mer enn 40 prosent. Nå kan man selvsagt si at mye av denne økningen er naturlig da vi øker i folketall og vi lever lengre. Begge viktige årsaker, men når man da også tar med i regnestykket at flere og flere av oss bor i bysentrum og kollektivtilbudet har forbedret seg betraktelig samme periode, kommer man ikke unna at vi kjører mye bil bare fordi vi kan. Vi har god økonomi og vi har råd til å ha bil selv om vi ikke trenger det. Bil i Norge er utrolig dyrt, spesielt om man sammenligner med andre land i Europa. Bilavgifter har i en årrekke vært en melkeku for den norske stat og mange vil hevde at de økte utgiftene har vært en feilslått strategi i håp om å redusere biltrafikken. Antall nordmenn som mener at økte avgifter er løsningen på å redusere utslipp fra den private bilparken, er få. Vi har prøvd det i mange år og man har klare bevis på at det ikke fungerer.

Kollektivtransport er løsningen

Norge har sammen med nesten 200 land verden over forpliktet seg til å redusere sine utslipp av klimagasser. Spørsmålet er hvordan skal vi oppnå det? Ideene er mange og tanken er nok god, men er det en ting vi vet vil skape resultater, og det er å redusere privat biltrafikk. Dette er ene og alene det som vil gi oss best effekt og oppnå betydelig reduksjon av utslipp. Skal vi nå våre mål må vi sette kollektivtrafikken på kartet igjen. Vi må sørge for en konstruktiv, åpen dialog og sammen finne løsninger på hvordan vi kan få en større del av Norges innbyggere til å benytte seg av kollektivtransport.