Klimautslippene fra transport i Norge er på det høyeste nivået noen gang. Bare i perioden 1990 til 2016 økte utslippene fra transport med 24 prosent. Som forventet er det veitrafikken som står for størstedelen av utslippene og utslippene her økte 31 prosent i samme periode.

Økningen stammer fra den økonomiske veksten vi har hatt i Norge og det faktum at befolkningen øker. En større befolkning, sammen med en sterk betalingsevne, betyr at vi reiser mer enn vi gjorde før og de aller fleste av oss har råd til å reise med egen bil. Nye tall viser at antall familier i Norge med to eller flere biler har økt betraktelig de siste 20 årene. Om vi ikke snur denne trenden, vil vi aldri kunne oppnå reduserte utslipp av klimagasser. Ser man nærmere på tallene, er det utslipp fra de raskeste transportmidlene, som personbil og fly, som øker klart mest. Transportmidler som dette har en høy energiintensitet og produserer slik langt mer CO2 enn andre transportmidler som buss og båt. Da vi de siste 20 årene har sett en enorm utvikling innen utvikling av ny teknologi, spesielt innen for personbiler, øker ikke utslippene like mye som bruken skulle tilsi om vi alle hadde benyttet eldre biler.

Vi flyr som aldri før

Nordmenn har alltid vært glad i å reise, og man ser en klar sammenheng mellom personlig inntekt, forbedret tilbud fra flyselskapene og CO2 utslipp fra denne delen av transportbransjen. Tall fra 2015 viser at CO2 utslipp fra utenlandsflyvninger fra Norge slapp ut hele 1,54 millioner tonn CO2. Det er mer enn dobbelt så mye utslipp som man så i 1990. Det er viktig å legge merke til at disse tallene er bare flyvninger fra en norsk flyplass til en i utlandet, så med andre ord, det regnes ikke med mellomlandinger. Det er derfor helt klart at det totale utslippet fra reisende nordmenn er langt høyere enn disse tallene viser til. Utrolig nok regnes ikke disse utenlandsflyvninger fra Norge med på det totale utslippet av klimagasser i Norge. Med andre ord opererer man ikke med reelle tall når vi snakker om hvor mye klimagass Norge og nordmenn faktisk produserer.

Utslipp fra fiske og sjøfart

Når det kommer til transport via sjøveien, er tallene langt lavere. Ferdsel på sjøen utgjør 17 prosent av det totale utslippet i Norge. Også her regner man ikke med de reelle tallene. Det er kun innenriksutslipp som tas med i regnestykket, og private fritidsbåter og vannscootere o.l. regnes som “andre mobile kilder”. Transport som er tatt med er utslipp fra ferger, passasjerskip, fiskebåter og skip som transporterer gods. Takket være store investeringer i ny teknologi har man i perioden 1990 til 2015 sett en nedgang i utslipp fra sjøtransport på 5 prosent. Samme periode har utslippene fra fiskefartøy gått ned hele 24 prosent, men innenfor denne sektoren er det store svingninger hvert år grunnet variasjon i fiskekvoter. Det er også viktig å huske at man bare regner med utslipp som skjer på norsk sokkel. Det er derfor viktig å poengtere at alle utslipp fra norske fartøy i internasjonalt farvann ikke regnes med på Norges totale utslipp.

Nordmenn blant Europas verstinger

De siste 30 årene har man sett enorme endringer i hvor ofte og hvordan nordmenn reiser. Samtidig som Norge har opplevd lange perioder med økonomisk vekst, har vi som innbyggere tatt godt for oss. Tiden hvor en familie hadde bare en bil, er for lengst over og selv om salget av dyre sykler har økt enormt de siste årene, forurenser vi som aldri før. Fra 1960 til 2013 økte vi utslipp fra personbiler med over 40 prosent! Det er skremmende høye tall når man tenker på den enorme utviklingen som har vært i våre bysentrum. I et nøtteskall kan man si at vi bor mer og mer sentralt, samtidig som vi kjører mer og mer bil. Hvor er logikken i det?