Det er ikke alltid godt å vite hva man kan forvente av et politisk parti i dag. En rekke partier har lovet stor satsing på kollektivtrafikken, men få av dem har levert på sine ulike lovnader. Vi har tatt en nærmere titt på hva de største partiene på Stortinget har å si om kollektivtrafikken i Norge.

Høyre

Et velfungerende kollektivnett er helt avgjørende for samfunnet vårt. Våre byer øker i innbyggertall og et velfungerende kollektivtilbud er avgjørende for at våre byer skal kunne vokse og sørge for levende bysentrum. Høyre vil øke investeringene i samferdsel og kollektivtrafikk kraftig. Et velfungerende kollektivtilbud med buss og jernbane våre innbyggere kan stole på er den eneste måten vi kan forvente at kollektivtrafikken skal kunne konkurrere med bil.
Staten, fylker og kommuner må samarbeide om bedre løsninger for de økonomiske rammene. Høyre har forpliktet seg til en løsning som innebærer at staten og de ulike lokale eiere, deler kostnaden for nye prosjekter 50/50.

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet vil arbeide for lavere klimautslipp og en enklere hverdag med mindre kø og bedre byluft for alle Norges innbyggere. Dette skal vi oppnå ved å styrke kollektivtrafikken og gjøre det lettere for syklister og gående å ferdes i et evig økende trafikkbilde. AP har som mål å stanse økningen av biltrafikk i alle større byer ved å flytte den årlige økningen over på kollektivtransport, sykkel og gange. Det er behov for økte midler til utbygging og utbedring av veinettet, og Staten må ta opptil 70 prosent av utgiftene for disse prosjektene, mot at kommunene forplikter seg til å legge til rette for betydelig økning av boligbygging nær de nye traseene.

Frp

Nordmenn reiser mer kollektivt enn noen gang. Tall fra statistisk sentralbyrå viser at antall reisende med kollektivtrafikk øker og det er bussen som fortsatt er kollektivtransportens arbeidshest. Fremskrittspartiet mener at Norge har langt større handlingsrom enn mange andre land i Europa. Dette gir oss en unik mulighet når det kommer til investeringer i kollektivtransport og veinett. Vår sterke økonomi gir oss friheter og betyr at vi kan bygge et sterkt samfunn. Vi kan sikre at alle får et godt tilbud, uansett hvor i landet de er bosatt. Vei og jernbane har vært nedprioritert i mange år, og dette har ført til et voldsomt etterslep på vedlikehold. Frp ønsker en storsatsning på tog og kollektivtransport som gir norske borgere en enklere hverdag og sørger for at våre bedrifter er konkurransedyktige.

Senterpartiet

Senterpartiet har alltid kjempet for et godt utbygd kollektivnett i hele Norge. Et kollektivnett som gjør det enkelt og rimelig både å reise til og fra jobb, og gir det norske folk et fullverdig grønnere alternativ. SP mener at utbygging i de større byene ikke er løsningen. Den økte biltrafikken må løses med restriksjoner og økt satsning på kollektivtransport, sykkel og gange. SP ønsker at bymiljøavtaler utvides ut over dagens 9 avtaler og at staten går inn og garantere for 50% av kostnadene.

Kristelig folkeparti

Samferdselspolitikken har alltid vært en kjernesak for KrF. Vi vil sørge for at dagens kollektivnett oppgraderes betydelig. Med våre tiltak vil vi forbedre fremkommelighet, skape færre flaskehalser og tryggere og mer miljøvennlig kollektivtransport. Det vil kreve en betydelig satsning på kollektivtransport, særlig i og rundt de store byene. KrF ønsker å fjerne skatt på kollektivkort betalt av arbeidsgiver og redusere prisen på kollektivtransport for de som trenger det mest. Vi vil derfor gå inn for reduserte takster til både studenter og småbarnsfamilier.

Miljøpartiet de grønne

MDG vil bygge et moderne utslippsfritt transportsystem i alle norske byer. Vi ønsker blant annet å nå våre mål ved å innføre klimabelønning til alle som bor i Norge. Ved å innføre langt høyere avgifter på drivstoff, som deles direkte ut igjen via skatteoppgjøret, vil de som velger å kjøre mye betale for det, mens de som velger kollektivtransport vil gå i pluss. Vår klimabelønning vil gjøre det langt mer attraktivt å bytte ut sin gamle fossilbil til en bil med null utslipp, eller benytte kollektivtrafikk og sykkel.